Služby

Pohled na nabídky specifických služeb

Společnost LEMA GROUP CZ přináší množství specifických druhů služeb pro vytvoření a integrování vašeho programu QMS. Uveďme zde profily sedmi takových služeb, které demonstrují naše zkušenosti a schopnosti.

Chemický management LEMAGROUP CZ – systém ekologického řízení

Poskytuje lokální podporu v oblasti zdraví, bezpečnosti a ekologie v souvislosti s chemickými látkami, kterou řídíme v rámci programu QMS – včetně řízení MSDS, hodnocení nebezpečných chemikálií, vykazování čísla CAS, výkaznictví v oblasti ekologie, školení a pokyny pro bezpečné používání. Kromě toho naše firemní počítačové programové vybavení zajišťuje integraci s programovým vybavením pro zásobování a řízení projektu. Chemický management LEMAGROUP CZ vede k přímým úsporám práce a nákladů na poradenství, napomáhá předcházení pracovních úrazů a snižuje ekologická rizika.

Řízení zásob

Minimalizuje dopady používání chemikálií na výrobu nákupem správného množství a zajištěním včasných dodávek. Existuje mnoho přímých a nepřímých přínosů počínaje sníženým množství záznamů a snadného napojení na dodavatele až po vlastnictví zásob společností LEMA GROUP CZ nebo od omezení kupních objednávek a faktur až k přehledu o plném souladu s místně platnými předpisy a oborovými směrnicemi. Nejmodernější systém řízení zásob zajišťuje náležité úrovně zásob, zabraňuje vyčerpání zásob a může okamžitě objevit určité chemikálie. Kromě toho můžeme vykazovat chemické využívání podle specifických nákladových středisek a zajišťovat řízení zásob v systému „Just in Time“ (= právě včas).

Optimalizace procesu

Je zaměřená na náležité aplikování, užití a řízení procesních médií. Toto zahrnuje výběr a specifikování produktů, sledování efektivnosti a výkaznictví, vyhledávání a odstraňování závad, vyhodnocování zkušebního provozu a školení v oblasti správného používání. Tato služba je poskytována jako samostatná služba nebo jako služba ve spojení s rozsáhlejším programem řídících služeb. U optimalizace procesu byla prokázána deseti až dvacetiprocentní úspora nákladů na chemikálie.

Řízení chemie

Znamená náležité užívání chemikálií, které vyžaduje průběžné sledování a řízení zajišťované našimi dislokovanými pracovníky a nástroji LEMAGROUP CZ. Přínosy spočívají v řešení problémů v reálném čase a zlepšení technologických procesů.

Recyklace a minimalizace odpadu

Může být připojena k programu QMS k tomu, aby poskytla přístup k použití odstředivky a recyklačních systému přímo v závodě nebo smluvní zajištění na mobilní recyklačních zařízení. Úspory přímých nákladů mohou zde dosahovat 20 až 30% z původních nákladů na chemikálie – kromě vyloučení odpovědnosti za odpady, minimálních dopadů na životní prostředí a snadné recyklace.

Programy na snižování nákladů a správu projektů

Vycházejí z našeho systémového přístupu a zahrnují široké spektrum našich zkušeností doplněné o práci našich technických pracovníků a jiných dodavatelů. Projekty zaměřené na všechny vstupy do vašich procesů, tzn. chemikálie, materiály a nástrojové vybavení mají za účel stanovit míry výkonnosti a optimalizovat vzájemnou vazbu mezi jednotlivými vstupními parametry. Již mnoha zákazníkům jsme tak pomohli dramaticky snížit jejich výrobní náklady.

QBX

Je služba společnosti LEMA GROUP CZ věnovaná zákazníkům. QBX vám poskytne cestu ke stažení a vytištění dat k produktům. Přínosy zde spočívají v rychlejší komunikaci a výměně informací a v trvalém záznamu všech řízených parametrů, projektů a výkazů.
MSDS – technickou dokumentaci k produktům v podobě materiálového a bezpečnostního listu Vám obratem zašleme. Stačí pouze do předmětu připsat označení produktu ke kterému dokumentaci potřebujete.